Katlamajade ehitus

Kehtivad alates 03.01.2016

Toodetele ja seadmetele garantii järgnevatel tingimustel:

Garantiiperioodi pikkus on seadmetele vastavalt tootja poolt kehtestatud, mis kestab 1 aasta alates seadme ostu kuupäevast.

Garantii sisaldab tootmisdefektidega osade remonti ja väljavahetamist. Seadmete rikke korral remonditakse seade, mitte ei vahetata välja seadet tervikuna. Samas tuleb esitada andmed selle kohta, kust ja millal on toode ostetud (arve või saatelehe number) ning anda täpne vea kirjeldus. Garantii ei kata defektse toote tõttu tekkinud kahju, defektse toote väljavahetamise kulutusi, saamata jäänud kasumit ega muud kahju.

Garantii kehtib juhul, kui Seadet on regulaarselt hooldatud ja kasutatud vastavalt seadmete tootjate poolt antud juhistele. Tootja poolsed protokollid peavad olema müüjale saadetud täidetuna tellija poolt.

Garantii tingimused:
 • Paigaldamise ja hooldamise juures on järgitud kehtivaid määrusi ja paigaldusjuhendeid

 • Tagastatud toode peab olema puhastatud, ning komplektne, sealt ei tohi puududa
  üksikud detaile ega kooste

 • Transpordi kulud tasub ostja

 • Garantii ei hõlma seadmete puhastamist, hooldamist ja kasutamise koolitust

Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud:
 • Väärast paigaldusest, käsitlemisest või hooldusest

 • Ebanormaalsetest kasutustingimustest

 • Liiga suurest toitepinge kõikumisest või ülekoormusest

 • Vääramatust jõust tingitud kahjustustest

 • Õlipumbas olevast veest või ebapuhtusest

 • Vee või käsitletava keskkonna ebapuhtusest

Paigaldus- hooldus- ja remonttööd:
 • Tööde teostaja annab garantii paigaldustöödele 1 aastat (kui on tehtud hooldusleping)

 • Hooldus- ja remonttöödele kehtib garantii 3 kuud.

 • Tellija peab katma sellised kohad enne tööde algust kinni ( näiteks uksed, ankad, põrandad jne.) mis võivad saada kahjustada töid tehes ( näiteks keevitustöid tehes või ketaslõikajaga lõigates või muu).

 • Käivitamiseks vajaliku kütuse varub Tellija.

Garantii ei kehti:
 • Põleti düüsid, süüteelemendid

 • Filtermaterjalid ja elemendid

 • Seadme kuluvad osad

 • Kui kateldel ja põletitel ei ole täidetud tootjapoolseid seadistus protokolle ja saadetud
  täidetud protokollid müüjale tagasi.

 • Seadme töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti ega
  normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist

Garantii lakkab, kui:
 • Toodet muudetakse või parandatakse ilma tootja/müüja loata

 • Toodet kasutatakse eesmärgil, milleks ta ei ole ette nähtud

 • Ladustatakse niiskes või muus sobimatutes tingimustes

 • Ei tehta vastavalt tootja ettekirjutustele hooldust

 • Seadet on remontinud, ümber ehitanud, seadistanud või hooldanud selleks volitamata isik või hooldusfirma

 • Süsteemis on kasutatud Töövõtja poolt mitteaktsepteeritud küttematerjali ja/või soojuskandjat